جستجوی ملک

توجه: برای جستجوی ملک، وارد کردن همه گزینه ها ،اجباری نیست.

جستجو

نتایج جستجو(3220 مورد یافت شد)

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای پزشکان

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه خیابان 17 شهریور جنو

قیمت کل : 240ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای پزشکان

قیمت کل : 155ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه پشت سوله

قیمت کل : 65ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 135ميليون

سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه پشت سوله

قیمت کل : 55ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای پزشکان

قیمت کل : 165ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک