جستجوی ملک

توجه: برای جستجوی ملک، وارد کردن همه گزینه ها ،اجباری نیست.

جستجو

نتایج جستجو(3031 مورد یافت شد)

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 3

قیمت کل : 180ميليون

سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 160ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 2

قیمت کل : 180ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 140ميليون

سن بنا , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 170ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه ویلاشهر

قیمت کل : 135ميليون

سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه نیم فاز

قیمت کل : 230ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای مالکین

قیمت کل : 140ميليون

سن بنا , شمالی, سند وكالتي, ...

جزئیات ملک