ویلایی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

نما سنگ- 3خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/06/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

14/06/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 2.4ميليون

856ميليون
املاک ایمان05832231717

13/06/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

**-قیمت متر مربع 5تومان

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

07/06/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 1ميليون

380ميليون
املاک ایمان05832231717

21/04/1397جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

سن بنا 30سال

املاک ایمان05832231717

09/04/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

30/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 2ميليون

950ميليون
املاک ایمان05832231717

26/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد شریعتی شم...

نوبی-قیمت متر مربع 1.4ميليون

196ميليون
املاک ایمان05832231717

23/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

850ميليون
املاک ایمان05832231717

05/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

630ميليون
املاک ایمان05832231717

02/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

700ميليون
املاک ایمان05832231717

28/01/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 5ميليون

1.25ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 1.7ميليون

2ميليون
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد فردوسی جن...

250ميليون
املاک ایمان05832231717

23/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد کوی امام

املاک ایمان05832231717

23/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 3.5ميليون

590ميليون
املاک ایمان05832231717

03/11/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

**-قیمت متر مربع 950تومان

222ميليون
املاک ایمان05832231717

16/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

قیمت متر مربع 2.5ميليون

825ميليون
املاک ایمان05832231717

13/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد نادر شمال...

قیمت متر مربع 6ميليون

942ميليون
املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

قیمت متر مربع 15تومان

6.75ميليارد
املاک ایمان05832231717

11/08/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 17شهریور ...

قیمت متر مربع 2.2ميليون

املاک ایمان05832231717

01/08/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 6.5ميليون

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

20/07/1396جزئیات

ویلایی بجنورد فرودگاه

120ميليون
املاک ایمان05832231717

16/07/1396جزئیات

ویلایی بجنورد خ شهید به...

قیمت متر مربع 850تومان

1.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

22/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

املاک ایمان05832231717

19/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد شهرک فرهن...

320ميليون
املاک ایمان05832231717

11/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

-سيستم نقشه دوطبقه

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

09/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

شمالی

4ميليارد
املاک ایمان05832231717

09/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

املاک ایمان05832231717

24/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

600ميليون
املاک ایمان05832231717

01/01/1396جزئیات

ویلایی بجنورد بهارستان

280ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 32متری شه...

طبقه همکف- 2خوابه -سن بنا 21سال

280ميليون
املاک ایمان05832231717

12/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

ربی-قیمت متر مربع 2.5ميليون

630ميليون
املاک ایمان05832231717

11/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد شهرک فرهن...

سن بنا 20سال

300ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

-سيستم نقشه دو طبقه رو پیلوت-نما 3سانتی

املاک ایمان05832231717

27/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 32متری شه...

قیمت متر مربع 7.5تومان

60ميليون
املاک ایمان05832231717

24/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد شهرک فرهن...

قیمت متر مربع 1ميليون

200ميليون
املاک ایمان05832231717

22/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 17 شهریور...

طبقه اول- 2خوابه -سن بنا 2سال

350ميليون
املاک ایمان05832231717

23/01/1397جزئیات

ویلایی بجنورد شهرک فرهن...

260ميليون
املاک ایمان05832231717

19/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

نما سنگ-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

587ميليون
املاک ایمان05832231717

18/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

املاک ایمان05832231717

17/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

4خوابه **-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 3.35تومان

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

17/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 1ميليون

160ميليون
املاک ایمان05832231717

21/08/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

23/07/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

نوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

800ميليون
املاک ایمان05832231717

13/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

مالی-قیمت متر مربع 1.4ميليون

462ميليون
املاک ایمان05832231717

08/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

رقی-قیمت متر مربع 950تومان

217ميليون
املاک ایمان05832231717

07/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 32متری شه...

185ميليون
املاک ایمان05832231717

25/03/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 32متری شه...

قیمت متر مربع 1.1ميليون

500ميليون
املاک ایمان05832231717

23/03/1396جزئیات