مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- نوساز

20م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

طبقه همکف-زيربنا 45متر-سن بنا 12سال

5م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 50متر

10م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

14/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد جمهوری

-زيربنا 33متر

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 14مترشرقی

5م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه شما...

-زيربنا 30متر

20م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ یوسف...

-زيربنا 14متر

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

-زيربنا 25متر

20م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 50متر

10م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 15متر

5م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

18/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

10م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

02/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 30متر

20م رهن 100ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 18متر

1.3ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 18متر

150م رهن
املاک ایمان05832231717

13/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

10م رهن 3.1م اجاره
املاک ایمان05832231717

27/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 9متر

4م رهن 900ت اجاره
املاک ایمان05832231717

23/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 30متر

20م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 10متر

2.5م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

05/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 30متر

4م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

30/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 20متر

5م رهن 1.7م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 47متر

10م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 45متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- نوساز

20م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 30متر

10م رهن 2.7م اجاره
املاک ایمان05832231717

16/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 10متر

5م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

15م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

01/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 20متر

40م رهن 10ت اجاره
املاک ایمان05832231717

16/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

طبقه همکف-زيربنا 40متر***-سن بنا 10سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

15/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

2.5م رهن 330ت اجاره
املاک ایمان05832231717

26/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 15متر

2م رهن 450ت اجاره
املاک ایمان05832231717

25/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

450ميليون
املاک ایمان05832231717

15/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 35متر

10م رهن 1.4م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 40متر

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 20متر

100م رهن 6م اجاره
املاک ایمان05832231717

06/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

طبقه همکف-زيربنا 25متر-نما سنگ- نوساز

15م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

06/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 12متر

2م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

09/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد خیابان 17 ...

-زيربنا 40مترجنوبی

15ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 50متر

8م رهن 1.8م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

10م رهن 1.8م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 40متر

10م رهن 4.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 18متر

10م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 20متر

30م رهن 3.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 10متر

40م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک حکمت

-زيربنا 20متر

3م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

13/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد حاشیه ابن ...

-زيربنا 40متر

5م رهن 550ت اجاره
tabesh-09159774368-

29/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر-نما 3سانتی

2م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

06/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 28متر

10م رهن 1.8م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 33متر

6م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

23/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 23متر

40م رهن
املاک ایمان05832231717

20/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 10متر

10م رهن
املاک ایمان05832231717

10/07/1396جزئیات