زمین متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد بهشتی شمالی...

زيربنا 120مترشمالی-سن بنا 20سال

نجیبیان09121086676

12/07/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

-زيربنا 105متر

150ميليون
tabesh-09159774368-

30/02/1393جزئیات