زمین متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد امام خمینی ...

ربی- نوساز -قیمت متر مربع 0.25تومان

0.0567تومان
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

مالی- نوساز

90ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

زمین بجنورد کوچه اقاف

-زيربنا 15مترشمالی

400ميليون
tabesh-09159774368-

02/11/1396جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

-زيربنا 38متر

135ميليون
tabesh-09159774368-

15/08/1396جزئیات

زمین بجنورد حاشیه جاده ...

نما -1-قیمت متر مربع 100تومان

42ميليون
وحدانی09353559596

08/06/1395جزئیات