آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

80م رهن
املاک ایمان05832231717

19/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه همکف-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

50م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

18/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سن بنا 10سال

50م رهن
املاک ایمان05832231717

10/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

01/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه ششم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

28/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

30م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

27/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

5م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

11/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

6م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

05/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

-طبقه پیلوت-زيربنا 95متر

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

05/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

50م رهن
املاک ایمان05832231717

30/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه سوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

5م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/09/1397جزئیات

آپارتمان منطقه گلستان(...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1397جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

8م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

10م رهن 650ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان جمهوری

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

522ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 1خوابه

15م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

12/08/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

210ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه پنجم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان عزیزمصر

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

65م رهن
املاک مرتضوی09155843116

06/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

01/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پیلوت-زيربنا 100متر-نما آجرسفال- 1خوابه

5م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

01/08/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 92متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

2م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

طبقه دوم-زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

40م رهن 300ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

50م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

30م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

18/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

35م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

07/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

95ميليون
tabesh-09159774368-

08/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

طبقه همکف-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

5م رهن 750ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سن بنا 4سال

15م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

35م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه-سن بنا 7سال

30م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

60م رهن 10ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 50ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه اول-زيربنا 85متر

40م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

14/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

45م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

120ميليون
tabesh-09159774368-

16/01/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

07/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 4سال

20م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 1خوابه

10م رهن 650ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

30م رهن 400ت اجاره
حسین زاده09338977117

04/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

75م رهن
املاک ایمان05832231717

30/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال

20م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

10/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام جن...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

5م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ساختمان...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

25م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

30/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

-زيربنا 95متر

15م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

1م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/02/1397جزئیات