مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد زمینهای ول...

15م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

31/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

2م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

22/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد بافت قدیم ...

25م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

15م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

08/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

20م رهن 50ت اجاره
tabesh-09159774368-

30/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

2م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

28/09/1395جزئیات

مغازه بجنورد مالکین

tabesh-09159774368-

11/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

جنوبی

6م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

22/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد ویلاشهر

tabesh-09159774368-

03/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

5م رهن 900ت اجاره
tabesh-09159774368-

04/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

1م رهن 150ت اجاره
tabesh-09159774368-

23/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد هاشیه جاده...

5م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

14/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

10م رهن 50ت اجاره
tabesh-09159774368-

25/10/1392جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

15م رهن 3.5م اجاره
tabesh-09159774368-

11/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

5م رهن 300ت اجاره
tabesh-09159774368-

01/10/1395جزئیات