زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد زمینهای ولی...

140ميليون
tabesh-09159774368-

17/05/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

170ميليون
tabesh-09159774368-

14/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

135ميليون
tabesh-09159774368-

13/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

125ميليون
tabesh-09159774368-

13/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

150ميليون
tabesh-09159774368-

13/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

105ميليون
tabesh-09159774368-

11/05/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

200ميليون
tabesh-09159774368-

11/05/1397جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

65ميليون
tabesh-09159774368-

11/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

150ميليون
tabesh-09159774368-

09/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

115ميليون
tabesh-09159774368-

09/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

130ميليون
tabesh-09159774368-

07/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

110ميليون
tabesh-09159774368-

01/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای عال...

70ميليون
tabesh-09159774368-

01/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

300ميليون
tabesh-09159774368-

01/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

135ميليون
tabesh-09159774368-

31/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

120ميليون
tabesh-09159774368-

31/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

126ميليون
tabesh-09159774368-

31/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

160ميليون
tabesh-09159774368-

30/04/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

120ميليون
tabesh-09159774368-

28/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

160ميليون
tabesh-09159774368-

22/04/1393جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

شمالی

300ميليون
tabesh-09159774368-

30/05/1392جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

135ميليون
tabesh-09159774368-

16/04/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

650ميليون
tabesh-09159774368-

16/04/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

170ميليون
tabesh-09159774368-

13/04/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

300ميليون
tabesh-09159774368-

12/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

tabesh-09159774368-

04/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

شمالی

120ميليون
tabesh-09159774368-

29/03/1397جزئیات

زمین بجنورد نیم فاز

190ميليون
tabesh-09159774368-

24/03/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

مالی- نوساز

90ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

170ميليون
tabesh-09159774368-

23/03/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

23/03/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

160ميليون
tabesh-09159774368-

23/03/1397جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

60ميليون
tabesh-09159774368-

15/03/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

130ميليون
tabesh-09159774368-

13/03/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

65ميليون
tabesh-09159774368-

12/03/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

120ميليون
tabesh-09159774368-

08/03/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک شاهد

200ميليون
tabesh-09159774368-

30/02/1397جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

300ميليون
tabesh-09159774368-

26/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

120ميليون
tabesh-09159774368-

23/02/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک حکمت

110ميليون
tabesh-09159774368-

23/02/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

120ميليون
tabesh-09159774368-

22/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

17/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

250ميليون
tabesh-09159774368-

17/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای جنب...

tabesh-09159774368-

16/02/1397جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

100ميليون
tabesh-09159774368-

16/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

95ميليون
tabesh-09159774368-

13/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

100ميليون
tabesh-09159774368-

11/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

85ميليون
tabesh-09159774368-

09/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

250ميليون
tabesh-09159774368-

08/02/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

200ميليون
tabesh-09159774368-

05/02/1397جزئیات