آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

-طبقه اول-زيربنا 95متر

170ميليون
tabesh-09159774368-

14/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه دوم-زيربنا 80متر

140ميليون
tabesh-09159774368-

13/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

95ميليون
tabesh-09159774368-

08/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

145ميليون
tabesh-09159774368-

15/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

125ميليون
tabesh-09159774368-

13/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

95ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

108ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

160ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

100ميليون
tabesh-09159774368-

14/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

400ميليون
tabesh-09159774368-

09/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه چهارم-زيربنا 83متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

107ميليون
tabesh-09159774368-

21/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه شمالی- نوساز

330ميليون
tabesh-09159774368-

18/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

108ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد نیم فاز...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

105ميليون
tabesh-09159774368-

04/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

125ميليون
tabesh-09159774368-

18/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک حک...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 270تومان

270ميليون
tabesh-09159774368-

13/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

150ميليون
tabesh-09159774368-

13/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد گلستان ...

زيربنا 85متر- 2خوابه شمالی- نوساز

20ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بافت قد...

زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 1تومان

tabesh-09159774368-

29/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

120ميليون
tabesh-09159774368-

22/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

102ميليون
tabesh-09159774368-

12/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.25ميليون

1.25ميليارد
tabesh-09159774368-

23/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

115ميليون
tabesh-09159774368-

15/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

130ميليون
tabesh-09159774368-

03/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

117ميليون
tabesh-09159774368-

16/06/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

100ميليون
tabesh-09159774368-

22/05/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1ميليون

100ميليون
tabesh-09159774368-

12/01/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه سوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ-سن بنا 1سال

100ميليون
tabesh-09159774368-

11/11/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.1ميليون

110ميليون
tabesh-09159774368-

01/11/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 1.15ميليون

105ميليون
tabesh-09159774368-

10/08/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.1ميليون

110ميليون
tabesh-09159774368-

19/06/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.1ميليون

110ميليون
tabesh-09159774368-

21/11/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

19/10/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

113ميليون
tabesh-09159774368-

26/08/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

130ميليون
tabesh-09159774368-

12/06/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

130ميليون
tabesh-09159774368-

12/06/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

130ميليون
tabesh-09159774368-

12/06/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

115ميليون
tabesh-09159774368-

04/02/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد نیم فاز...

-زيربنا 90متر-سيستم نقشه ویلائی

80ميليون
tabesh-09159774368-

20/12/1391جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 83متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

100ميليون
tabesh-09159774368-

05/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.35تومان

122ميليون
tabesh-09159774368-

10/03/1395جزئیات