مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

320ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/05/1397جزئیات

مغازه طالقانی غربی

غربی

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/08/1394جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

06/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد منطقه گلست...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

قیمت متر مربع 65ميليون

1.7ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد بانک مسکن

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

1.7ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ ولیع...

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام جنوبی...

180ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

18/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 10ميليون

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

19/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد تربیت(گلشن...

1.15ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

30/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

-طبقه اول

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ لادن...

-طبقه زیرزمین

190ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

قیمت متر مربع 24ميليون

408ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد پل منطقه

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی (بع...

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد بلوار استق...

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد چمران

1.25ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

26/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ش...

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد چمران

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد نادرجنوبی

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

14/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

14/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

قیمت متر مربع 19ميليون

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی شما...

620ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرداری قد...

قیمت متر مربع 6ميليون

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

1.1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/03/1396جزئیات

مغازه منصور حصاری

320ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/03/1396جزئیات

مغازه بجنورد چمران

120ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

-طبقه اول

750ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد تربیت(گلشن...

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

11/12/1395جزئیات

مغازه بجنورد دهخدا

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/12/1395جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ لادن...

-طبقه زیرزمین

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/11/1395جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

قیمت متر مربع 10ميليون

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

12/11/1395جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

950ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/11/1395جزئیات

مغازه بجنورد 32متری پار...

دو نبش جنوبی

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/11/1395جزئیات

مغازه بجنورد امیریه شما...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 7.7ميليون

770ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/11/1395جزئیات