آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان فردوسی

طبقه پنجم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه پنجم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1397جزئیات

آپارتمان بلوارمدرس

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

90م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

55م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

570ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه

10م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال

20م رهن 1.5ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

10م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 146متر- 4خوابه -سن بنا 1سال

10م رهن 2.7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد جمهوری

طبقه پنجم-زيربنا 135متر-سن بنا 7سال

20م رهن 1.5ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد جمهوری

زيربنا 150متر- 3خوابه

100م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه

15م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه - نوساز

120م رهن
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال

68م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

30م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

08/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار د...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 2سال

5م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 25سال

5م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

90م رهن
املاک مرتضوی09155843116

13/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

-طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی

15م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 6سال

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

-طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی

15م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/10/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

08/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 6سال

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد چمران

طبقه اول-زيربنا 137متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 12سال

10م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

40م رهن 150ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما ترکیبی- 3خوابه جنوبی- نوساز

10م رهن 15م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/05/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 2سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/04/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 2سال

15م رهن 450ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/02/1395جزئیات