2طبقه روی پیلوت فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 16سال

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/06/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.6ميليارد
املاک ایمان05832231717

27/05/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

زيربنا 108متر-قیمت متر مربع 2.5ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 11سال

400ميليون
املاک ایمان05832231717

24/02/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگجنوبی-سن بنا 12سال

600ميليون
املاک ایمان05832231717

22/02/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه دوم-زيربنا 77متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگشمالی-سن بنا 8سال

800ميليون
املاک ایمان05832231717

20/12/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما رومی- 2خوابه -سن بنا 6سال

650ميليون
املاک ایمان05832231717

13/12/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

135ميليون
املاک ایمان05832231717

05/12/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگجنوبی-سن بنا 4سال

325ميليون
املاک ایمان05832231717

17/10/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه پیلوت-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 15سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

30/05/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 185متر-سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

625ميليون
املاک ایمان05832231717

28/09/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

150ميليون
املاک ایمان05832231717

04/08/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

02/08/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 10سال

848ميليون
املاک ایمان05832231717

09/06/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه پیلوت-زيربنا 140متر-سن بنا 18سال

املاک ایمان05832231717

01/06/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

777ميليون
املاک ایمان05832231717

26/05/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

510ميليون
املاک ایمان05832231717

19/01/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 168متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

600ميليون
املاک ایمان05832231717

25/08/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 390متر- 4خوابه

املاک ایمان05832231717

27/02/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

-طبقه اول-زيربنا 147متر- 2خوابه دو نبش جنوبی شرقی

640ميليون
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

-طبقه اول-زيربنا 90متر-نما سنگجنوبی

500ميليون
املاک ایمان05832231717

18/02/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

زيربنا 150مترغربی-سن بنا 10سال

1.8ميليون
املاک ایمان05832231717

10/02/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

600ميليون
املاک ایمان05832231717

15/12/1395جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

172ميليون
املاک ایمان05832231717

04/12/1395جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

2خوابه

550ميليون
املاک ایمان05832231717

17/08/1395جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

240ميليون
املاک ایمان05832231717

04/10/1395جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

470ميليون
املاک ایمان05832231717

11/11/1395جزئیات