2طبقه روی پیلوت رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

زيربنا 100مترجنوبی-سن بنا 20سال

60م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

03/09/1397جزئیات