ویلایی فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد امام خمین...

زيربنا 200متر- 4خوابه

100م رهن
املاک ایمان05832231717

25/04/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 1ميليون

380ميليون
املاک ایمان05832231717

21/04/1397جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

سن بنا 30سال

املاک ایمان05832231717

09/04/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

-زيربنا 200متر

1.2ميليون
املاک ایمان05832231717

31/03/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

-زيربنا 232متر

700ميليون
املاک ایمان05832231717

17/03/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

30/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه اول-زيربنا 86متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -سن بنا 20سال

35م رهن
املاک ایمان05832231717

30/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

طبقه همکف-زيربنا 1000متر-سن بنا 10سال

5ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 2ميليون

950ميليون
املاک ایمان05832231717

26/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد شریعتی شم...

نوبی-قیمت متر مربع 1.4ميليون

196ميليون
املاک ایمان05832231717

23/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

230ميليون
املاک ایمان05832231717

19/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 20سال

45م رهن
املاک ایمان05832231717

19/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1تومان

3.6ميليون
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

850ميليون
املاک ایمان05832231717

05/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

نوبی-قیمت متر مربع 2ميليون

1.34ميليارد
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

630ميليون
املاک ایمان05832231717

02/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد شهرک فرهن...

طبقه همکف-زيربنا 140متر-نما 3سانتی- 3خوابه دوبر شرقی غربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1ميليون

300ميليون
املاک ایمان05832231717

01/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

زيربنا 150متر- 5خوابه -سن بنا 30سال

161ميليون
املاک ایمان05832231717

01/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

700ميليون
املاک ایمان05832231717

28/01/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 5ميليون

1.25ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 1.7ميليون

2ميليون
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد فردوسی جن...

250ميليون
املاک ایمان05832231717

23/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد کوی امام

املاک ایمان05832231717

23/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه همکف-زيربنا 135متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال

1.35ميليارد
املاک ایمان05832231717

23/11/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

قیمت متر مربع 2ميليون

900ميليون
املاک ایمان05832231717

12/11/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه همکف-زيربنا 205متر-نما ندارد- 3خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 13ميليون

2.9ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/11/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 3.5ميليون

590ميليون
املاک ایمان05832231717

03/11/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شرقی-سن بنا 30سال

200ميليون
املاک ایمان05832231717

27/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

**-قیمت متر مربع 950تومان

222ميليون
املاک ایمان05832231717

16/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 32متری شه...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

340ميليون
املاک ایمان05832231717

13/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

قیمت متر مربع 2.5ميليون

825ميليون
املاک ایمان05832231717

13/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

-زيربنا 100متر

300ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 200متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 25سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

04/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

زيربنا 140متر-نما سیمان سفید-قیمت متر مربع 1.2ميليون

220ميليون
املاک ایمان05832231717

02/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 18سال

املاک ایمان05832231717

03/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

500ميليون
املاک ایمان05832231717

28/09/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما 3سانتی- 4خوابه دو نبش جنوبی شرقی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.06ميليارد
املاک ایمان05832231717

13/03/1397جزئیات

ویلایی بجنورد نادر شمال...

قیمت متر مربع 6ميليون

942ميليون
املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 190متر-نما سکوریت- 3خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

410ميليون
املاک ایمان05832231717

07/09/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 30سال

200ميليون
املاک ایمان05832231717

09/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 175متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

املاک ایمان05832231717

13/08/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

قیمت متر مربع 15تومان

6.75ميليارد
املاک ایمان05832231717

11/08/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 22سال

500ميليون
املاک ایمان05832231717

06/08/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 32متری شه...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4ميليون

880ميليون
املاک ایمان05832231717

18/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 17شهریور ...

قیمت متر مربع 2.2ميليون

املاک ایمان05832231717

01/08/1396جزئیات

ویلایی بجنورد شهرک فرهن...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 1ميليون

250ميليون
املاک ایمان05832231717

27/07/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

-زيربنا 100متر

365ميليون
املاک ایمان05832231717

23/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 6.5ميليون

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

20/07/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 175متر-سيستم نقشه کلنگی- 3خوابه شمالی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2.3ميليون

724ميليون
املاک ایمان05832231717

03/03/1397جزئیات

ویلایی بجنورد فرودگاه

120ميليون
املاک ایمان05832231717

16/07/1396جزئیات