ویلایی فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

زيربنا 400متر-نما 3سانتی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 3ميليون

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

19/10/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

قیمت متر مربع 5ميليون

1.3ميليارد
املاک ایمان05832231717

13/10/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

زيربنا 116متر-سن بنا 7سال

600ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1397جزئیات

ویلایی بجنورد 17 شهریور...

املاک ایمان05832231717

03/10/1397جزئیات