زمین فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد زمینهای مال...

250ميليون
tabesh-09159774368-

18/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

255ميليون
tabesh-09159774368-

17/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

260ميليون
tabesh-09159774368-

17/11/1397جزئیات

زمین بجنورد نزدیک به چه...

05832233454

18/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

300ميليون
tabesh-09159774368-

15/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

شمالی

385ميليون
tabesh-09159774368-

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

310ميليون
tabesh-09159774368-

11/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

tabesh-09159774368-

23/04/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

140ميليون
tabesh-09159774368-

29/11/1391جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

-زيربنا 600متر

60ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات

زمین بجنورد کلته محمدعل...

-زيربنا 238متر

33ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد خیابان میدا...

-زيربنا 467متر

250ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد اسطرخی

زيربنا 3000متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

1.05ميليارد
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمین شهرک ع...

-زيربنا 150متر

33ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد پشت استادیو...

-زيربنا 176متر

350ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد جاده اسفرای...

-زيربنا 1200متر

152ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد جاده مشهد

-زيربنا 260متر

155ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

170ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد روستاهای اط...

-زيربنا 116متر

05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد روستاهای اط...

-زيربنا 1600متر

05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

-زيربنا 200متر

320ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

-زيربنا 120متر

200ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

-زيربنا 241متر

355ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد جاده مشهد

-زيربنا 1700متر

05832233454

11/11/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

-زيربنا 342متر

1.78ميليارد
05832233454

11/11/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

230ميليون
tabesh-09159774368-

10/11/1397جزئیات

زمین بجنورد نیم فاز

230ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1397جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

130ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ضیغ...

125ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

189ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

350ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

300ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

350ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

6ميليارد
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

شمالی

320ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای امی...

145ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

580ميليون
tabesh-09159774368-

06/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

120ميليون
tabesh-09159774368-

04/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

198ميليون
tabesh-09159774368-

04/11/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

قیمت متر مربع 4ميليون

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

04/11/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

قیمت متر مربع 6ميليون

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

02/11/1397جزئیات

زمین بجنورد بافت قدیم ا...

400ميليون
tabesh-09159774368-

02/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

170ميليون
tabesh-09159774368-

01/11/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

280ميليون
tabesh-09159774368-

30/10/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

550ميليون
tabesh-09159774368-

30/10/1397جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

170ميليون
tabesh-09159774368-

27/10/1397جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

500ميليون
tabesh-09159774368-

22/10/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

170ميليون
tabesh-09159774368-

20/10/1397جزئیات