دفتر کار و اداری فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه چهارم-زيربنا 82متر-قیمت متر مربع 4.5ميليون

370ميليون
املاک ایمان05832231717

22/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-قیمت متر مربع 6ميليون

70م رهن
املاک ایمان05832231717

22/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 138متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5تومان

690ميليون
املاک ایمان05832231717

12/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه دوم-زيربنا 55متر

180ميليون
املاک ایمان05832231717

28/07/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه سوم-زيربنا 75متر

350ميليون
املاک ایمان05832231717

01/07/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه چهارم-زيربنا 185متر-قیمت متر مربع 4.5ميليون

830ميليون
املاک ایمان05832231717

01/05/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه پنجم-زيربنا 180متر-قیمت متر مربع 8ميليون

1.4ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

630ميليون
املاک ایمان05832231717

01/07/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 62متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

217ميليون
املاک ایمان05832231717

30/10/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

400ميليون
املاک ایمان05832231717

28/10/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 88متر-قیمت متر مربع 5ميليون

450ميليون
املاک ایمان05832231717

17/10/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 76متر-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 3ميليون

228ميليون
املاک ایمان05832231717

07/09/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

350ميليون
املاک ایمان05832231717

29/07/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک ایمان05832231717

09/06/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 4ميليون

280ميليون
املاک ایمان05832231717

21/01/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 162متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.6ميليون

420ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-زيربنا 660متر

195ميليون
املاک ایمان05832231717

13/10/1395جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 65متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

195ميليون
املاک ایمان05832231717

03/04/1396جزئیات