دفتر کار و اداری رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-قیمت متر مربع 6ميليون

70م رهن
املاک ایمان05832231717

22/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه سوم-زيربنا 75متر- نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

19/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 3خوابه - نوساز

130م رهن 300ت اجاره
املاک ایمان05832231717

05/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه سوم-زيربنا 120متر

20م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/07/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه همکف-زيربنا 20متر

20م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

26/07/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 90متر

2م اجاره
املاک ایمان05832231717

16/07/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

25م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/06/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 120متر

50م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/06/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه چهارم-زيربنا 90متر

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/06/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه چهارم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 2ت اجاره
املاک ایمان05832231717

20/06/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه دوم-زيربنا 80متر

5م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سن بنا 10سال

15م رهن 1.5ت اجاره
املاک ایمان05832231717

20/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه چهارم-زيربنا 75متر

30م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

16/04/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-زيربنا 140متر

املاک ایمان05832231717

31/03/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

30م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/03/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 90متر

5ت رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

املاک ایمان05832231717

05/02/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 330متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

23/01/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه سه طبقه-سن بنا 7سال

13م اجاره
املاک ایمان05832231717

15/01/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

5م رهن 1.4م اجاره
املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه همکف-زيربنا 175متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه -سن بنا 10سال

7م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

17/11/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 50متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه -سن بنا 3سال

5م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

19/02/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 140متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال

8م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

09/11/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه

5م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

07/11/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 62متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

217ميليون
املاک ایمان05832231717

30/10/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه دوطبقه- نوساز

1م اجاره
املاک ایمان05832231717

11/10/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 65متر

5م رهن 900ت اجاره
املاک ایمان05832231717

29/09/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 4خوابه

50م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

02/10/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما کامپوزیت

2م رهن 900ت اجاره
املاک ایمان05832231717

30/08/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 90متر

3م رهن 860ت اجاره
املاک ایمان05832231717

24/08/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 35متر

3م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

29/07/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-زيربنا 75متر

1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

19/03/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 550ت اجاره
املاک ایمان05832231717

18/07/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-زيربنا 100متر

5م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

01/07/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 180متر-نما ندارد-سن بنا 5سال

20م رهن 5م اجاره
املاک ایمان05832231717

21/07/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه دوم-زيربنا 90متر

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

14/06/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه سوم-زيربنا 85متر

10م رهن 900ت اجاره
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 4خوابه -سن بنا 8سال

15م رهن 5م اجاره
املاک ایمان05832231717

09/06/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

زيربنا 50متر- 1خوابه

5م رهن 900ت اجاره
املاک ایمان05832231717

14/04/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 80متر

7م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

14/04/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه

10م رهن 2.3م اجاره
املاک ایمان05832231717

14/04/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

زيربنا 250متر- 4خوابه

30م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

11/03/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 130متر

20م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

25/04/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 4خوابه

4م اجاره
املاک ایمان05832231717

27/02/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 4ميليون

280ميليون
املاک ایمان05832231717

21/01/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

15م رهن 6م اجاره
املاک ایمان05832231717

19/11/1395جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 2خوابه

3م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

08/03/1396جزئیات