آپارتمان رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

01/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز

100م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه

املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

10م رهن 750ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه

12م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 116متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

4م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد پل منطق...

طبقه اول-زيربنا 165متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

20م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

10م رهن 1.1م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه همکف-زيربنا 60متر- 1خوابه

3م رهن 680ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه-سن بنا 7سال

30م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 240متر- 4خوابه - نوساز

200م رهن
املاک مرتضوی09155843116

21/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

10م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال

20م رهن 1.5ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهربازی...

زيربنا 158متر- 3خوابه - نوساز

100م رهن
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

60م رهن 10ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیرییه...

-طبقه همکف-زيربنا 50متر

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 50ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پیلوت-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

3م رهن 680ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

30م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 240متر-سيستم نقشه دوبلکس-سن بنا 10سال

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

40م رهن 300ت اجاره
املاک ایمان05832231717

17/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 240متر- نوساز

50م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

17/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 5سال

30م رهن 1.3ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 3خوابه -سن بنا 5سال

70م رهن
املاک ایمان05832231717

15/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

45م رهن
املاک مرتضوی09155843116

15/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه اول-زيربنا 85متر

40م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

14/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز

43م رهن
املاک ایمان05832231717

14/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

45م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

45م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

-طبقه اول-زيربنا 200متر

50م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

30م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سن بنا 4سال

30م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

10م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

80م رهن 10م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

120ميليون
tabesh-09159774368-

16/01/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

07/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

45م رهن
املاک مرتضوی09155843116

07/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 146متر- 4خوابه -سن بنا 1سال

10م رهن 2.7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

5م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد سیدی(نو...

زيربنا 122متر- 3خوابه

15م رهن 1.4ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

-طبقه اول-زيربنا 115متر

10م رهن 600ت اجاره
tabesh-09159774368-

22/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 3سال

13م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

10/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد جمهوری

طبقه پنجم-زيربنا 135متر-سن بنا 7سال

20م رهن 1.5ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

15م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 4سال

20م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه

5م رهن 850ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات