آپارتمان رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه -سن بنا 4سال

100م رهن
املاک ایمان05832231717

23/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه دوم-زيربنا 110متر

5م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

23/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

176ميليون
املاک ایمان05832231717

17/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

8م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

55م رهن 150ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

5م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شرقی-سن بنا 7سال

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال

20م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

10/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه پیلوت-زيربنا 70متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه -سن بنا 1سال

2م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

23/11/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز

100م رهن
املاک مرتضوی09155843116

10/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه پنجم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

15م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

5م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

45م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

15م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

70م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه -سن بنا 4سال

95م رهن
املاک ایمان05832231717

30/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش جنوبی شرقی-سن بنا 3سال

5م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

28/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 12سال

30م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام جن...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

5م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 115متردو نبش شمالی شرقی-سن بنا 2سال

15م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

13/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

20م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

املاک ایمان05832231717

05/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 125متر- نوساز

tabesh-09159774368-

31/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ساختمان...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

25م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

30/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دبیران ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

5م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

14/12/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

-زيربنا 95متر

15م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

540ميليون
املاک ایمان05832231717

27/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 103متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2ميليون

206ميليون
املاک ایمان05832231717

10/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

1م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 50ت اجاره
املاک ایمان05832231717

16/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 1سال

5م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

08/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

-طبقه پیلوت-زيربنا 130متر

5م رهن 1.8م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

65م رهن
املاک ایمان05832231717

06/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه -سن بنا 1سال

18م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خ چمران...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

40م رهن 100ت اجاره
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه - نوساز

120م رهن
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

35م رهن 350ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

02/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

1م رهن 200ت اجاره
tabesh-09159774368-

29/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 135متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 12سال

80م رهن
املاک ایمان05832231717

29/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

20م رهن
املاک ایمان05832231717

28/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 6سال

15ت رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

26/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دهخدا

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال

68م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

10م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

15م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

20/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

5م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/01/1397جزئیات